Sản phẩm
Liên hệ - Hỗ trợ
Hotline

0964.096.789 - Mrs Hương
Tổng giám đốc

0913.596.645 - Mr Sơn
Phó Tổng GĐ kinh doanh

0915.041.665 - Mr Khoa
TP kỹ thuật công nghệ

Tel: (084) 0220.3850.074
Fax: (084) 0220.3853.790
Email: admin@damaihd.com.vn
Phoi canh nha may moi
Tue, ngày 25/03/2014 14:38 PM
THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Ngày 28/02/2014, Hội đồng quản trị Công ty họp quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Thời gian: Ngày 30/03/2014.

Địa điểm: Tại trụ sở Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương - Số 314, Đường Điện Biên Phủ, TP Hải Dương.

Thành phần dự họp: Là cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 1% vốn điều lệ (Tương ứng 43.534 cổ phần phổ thông bằng 1% tổng số cổ phần đang lưu hành)

Nội dung:

- Đánh giá hoạt động Công ty năm 2013 và định hướng phát triển Công ty.

   - Báo cáo Tài chính năm 2013, quyết định cổ tức năm 2013 và dự kiến 2014.

- Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019.

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

  - Quyết định đầu tư năm 2014.

- Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

  - Và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Chốt sổ cổ đông: Ngày 05/03/2014.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ về Văn phòng Công ty hoặc Thư ký công ty.

ĐT/Fax: 03203.853790 - 0914 503 020 (Ông Tăng Bá Thắng).