Sản phẩm
Liên hệ - Hỗ trợ
Hotline

0964.096.789 - Mrs Hương
Tổng giám đốc

0913.596.645 - Mr Sơn
Phó Tổng GĐ kinh doanh

0915.041.665 - Mr Khoa
TP kỹ thuật công nghệ

Tel: (084) 0220.3850.074
Fax: (084) 0220.3853.790
Email: admin@damaihd.com.vn
Phoi canh nha may moi
Thứ bảy, ngày 02/08/2014 06:54 AM
Thông báo về Quyết định thay đổi người đại diện Công ty

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ MÀI HẢI DƯƠNG

V/v thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

--------

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Công ty thông qua ngày 30/03/2014

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/07/2014

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Ông Nguyễn Minh Triết – Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Công ty, nay thôi kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty;

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Bắc – Trợ lý Giám đốc Công ty nay giữ chức vụ Giám đốc Công ty và là người đại diện theo pháp

luật của Công ty.

Điều 2: Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh của Công ty

nêu trên với Cơ quan ĐKKD tỉnh Hải Dương và thực hiện các thủ tục hành chính khác theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2014.


                                                                                            Hải Dương, ngày 01 tháng 08 năm 2014

                                                                                                     

.