Trang chủ Tin tức Tin nội bộ

THÔNG BÁO : LÙI THỜI GIAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi Quý cổ đông,
Công ty cổ phần đá mài Hải Dương xin công bố Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 15/04/2023 thông qua việc lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương;

- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng quản trị ngày 15/04/2023.

Nghị quyết hội đồng quản trị thông qua việc lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thời gian họp chính thức sẽ do Chủ tịch HĐQT công ty quyết định vào thời điểm phù hợp, nhưng không muộn hơn ngày 30 tháng 06 năm 2023.

 Trân trọng!

lui hop

 

Trang chủ Sản phẩm Về chúng tôi Tin tức Liên hệ