Trang chủ Tin tức Tin nội bộ

THÔNG BÁO : LÙI THỜI GIAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi Quý cổ đông,
Công ty cổ phần đá mài Hải Dương xin công bố Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 08/04/2024 thông qua việc lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương;

- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng quản trị ngày 08/04/2024.

Nghị quyết hội đồng quản trị thông qua việc lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thời gian họp chính thức sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 05 năm 2024 tại Thành phố Đà Nẵng.

 Trân trọng!

Trang chủ Sản phẩm Về chúng tôi Tin tức Liên hệ